Passion Blend oil

Giá bán: 74,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Nga My
Mô tả:

Sự kết hợp của ngọc lan, hoa nhài, cam ngọt, đàn hương giúp cho tinh thần thoải mái, kích thích sáng tạo và gia tăng khả năng làm việc, hoa nhài và ngọc lan có tác dụng trấn tĩnh tinh thần, xua tan mệt mỏi và áp lực...Tªn tiÕng Anh:                      
Passion essential oil blend

XuÊt xø: Hoa Kú

Tiªu chuÈn s¶n xuÊt: ISO/ GMP Certified

Ph­¬ng ph¸p chiÕt xuÊt: Ch­ng cÊt h¬i n­ước

Thµnh phÇn chiÕt xuÊt: Hoa, qu¶

 

Thµnh phÇn

Ngäc lan t©y, Hoa nhµi, Cam ngät, Ho¾c h­ương, §µn h­ương.

 

C«ng dông:

Tinh dÇu Ngäc lan t©y kÕt hîp víi tinh dÇu Hoa Nhµi cã t¸c dông trÊn tÜnh tinh thÇn, xua tan mÖt mái vµ ¸p lùc.

Tinh dÇu Cam ngät lµm cho tinh thÇn tho¶I m¸i, kÝch thÝch s¸ng t¹o vµ gia t¨ng kh¶ n¨ng h¨ng say lµm viÖc ®Õn 40%. KhuÕch t¸n tinh dÇu cam ngät gióp kh«ng gian tho¸ng ®·ng víi h­¬ng th¬m ngät m¸t dÔ chÞu, hương tinh dÇu cam cã thÓ tÈy uÕ ®å dïng trong gia ®×nh.

Tinh dÇu Ho¾c h­ương vµ §µn h­ương gióp tÜnh t©m, t¨ng kh¶ n¨ng tËp trung cña b¹n lµm cho tinh thÇn thư th¸i l¹c quan. Phï hîp dïng trªn xe « t«, trong phßng ngñ, phßng kh¸ch, nhµ hµng, kh¸ch s¹n, spa cao cÊp.


C¸ch dïng:

X«ng h­­ương: Nhá tõ 1 ®Õn 3 giät tinh dÇu vµo ®Üa chøa n­­ước Êm hoÆc nãng cña ®Ìn ®èt tinh dÇu, hoÆc khoang chøa n­ước cña m¸y khuÕch t¸n, m¸y khö mïi « t« sau ®ã bËt ®Ìn lªn. Chó ý khi ®æ n­ước tr¸nh lµm rít vµo bãng ®Ìn dÔ g©y ch¸y bãng.

X«ng h¬i: Nhá tõ 3-5 giät tinh dÇu vµo nåi n­ước nãng hoÆc m¸y x«ng mÆt, dïng ®Ó x«ng mÆt tõ 5-10 phót.

T¾m tinh dÇu: Cho 5 ®Õn 10 giät vµo bån sôc, bån t¾m, phßng x«ng h¬i, ng©m m×nh 15-30 phót. Gióp thư gi·n gi¶i to¶ c¨ng th¼ng mÖt mái. Cã thÓ hoµ tõ 1-3 giät vµo 2 lÝt n­ước Êm ®Ó ng©m ch©n tr­ước khi ®i ngñ lµm gi¶m ®au nhøc gan bµn ch©n, t¨ng tuÇn hoµn m¸u.

C¸ch dïng kh¸c: Ngoµi ph­­ương ph¸p sö dông tinh dÇu trªn, cã thÓ sö dông tinh dÇu lµm n­ước hoa, xµ phßng th¬m, nÕn th¬m, dÇu géi ®Çu…


ThËn träng:

B¶o qu¶n n¬i kh« r¸o, tr¸nh ¸nh n¾ng trùc tiÕp

§ùng trong lä kÝn, ®Ó xa tÇm tay trÎ em

Kh«ng sö dông tinh dÇu ®iÒu trÞ bÖnh thay thÕ cho ch¨m sãc y tÕ cÇn thiÕt. 

Kh«ng sö dông dÇu nguyªn chÊt trùc tiÕp trªn da cña b¹n.

Nªn pha lo·ng tinh dÇu nguyªn chÊt víi dÇu dÉn tr­ước khi dïng.

Kh«ng tiÕp tôc sö dông tinh dÇu nÕu ph¸t hiÖn cã mïi, mµu s¾c l¹ hoÆc khi bÞ dÞ øng x¶y ra.